Ngân hàng giành giải thưởng

FinanceAsia Awards 2024

 • Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam
 • Ngân hàng mang lại tác động tích cực về mặt ESG cho Việt Nam
 • Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam
 • Ngân hàng ứng dụng công nghệ sáng tạo nhất Việt Nam

The Asset Triple A Treasurise Awards 2024

 • Nhà cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam

Euromoney Trade Finance Survey 2024

 • Ngân hàng dẫn đầu thị trường tài trợ thương mại toàn cầu, châu Á – Thái Bình Dương và Việt Nam
 • Nhà cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại tốt nhất thế giới, châu Á – Thái Bình Dương và Việt Nam

Euromoney Awards for Excellence 2023

 • Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam
 • Ngân hàng Tốt nhất Châu Á
 • Ngân hàng Tài chính Bền vững Tốt nhất Châu Á (năm thứ 6 liên tiếp)
 • Ngân hàng Tài trợ Thương mại Tốt nhất Thế giới (năm thứ 2 liên tiếp)

Euromoney Cash Management Survey 2023

 • Dẫn đầu thị trường cho các tổ chức phi tài chính – Toàn cầu, Châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam
 • Dịch vụ tốt nhất cho các tổ chức phi tài chính – Châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam

Greenwich Share Leader 2023

 • Tài trợ thương mại cho doanh nghiệp lớn - Ngân hàng dẫn đầu thị phần tại châu Á và Việt Nam
 • Quản lý dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp lớn - Ngân hàng dẫn đầu thị phần tại châu Á và Việt Nam
 • Quản lý tiền mặt cho doanh nghiệp lớn - Ngân hàng dẫn đầu thị phần tại châu Á và Việt Nam