Tối Ưu Hóa

Thanh toán bù trừ và thanh toán ngoại tệ

Tối ưu hóa vốn lưu động của Doanh Nghiệp và thực hiện các giao dịch bằng nội và ngoại tệ một cách hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các giải pháp quản lý tài khoản và thanh toán của HSBC. Bằng việc xử lý giao dịch linh hoạt, các cơ cấu tài khoản toàn diện, báo cáo đầy đủ và truy cập trực tiếp vào hàng loạt các dịch vụ ngoại tệ, quý khách có thể xác thực các chi tiết giao dịch trực tuyến, nhận xác nhận giao dịch ngay và tùy chỉnh các biểu mẫu thanh toán để giảm thiểu sai sót trong các giao dịch định kỳ.
View more

Thanh khoản, khoản phải trả và khoản đầu tư

Nâng cao hiệu quả của các hoạt động của Doanh Nghiệp bằng cách quản lý tiền mặt trên cơ sở danh mục đầu tư tại hơn 50 thị trường trên thế giới. Với các giải pháp quản lý thanh khoản toàn cầu của HSBC, quý khách có thể tiếp cận với rất nhiều phương án đầu tư, tiền gửi và tự đầu tư. Các giải pháp thanh khoản của HSBC sẽ được thiết kế thích hợp để phù hợp với các quy định của từng thị trường mà ở đó, một số sản phẩm – dịch vụ dưới đây có thể bị hạn chế. HSBC tích hợp hệ thống quản lý kế toán Doanh Nghiệp (ERP), cũng như các quy trình về khoản phải thu, khoản phải trả với hệ thống ngân hàng trực tuyến của mình ở mức cao nhất sẽ giúp chúng tôi có thể cung cấp giải pháp tài chính thích hợp cho Doanh Nghiệp.
View more