Chính sách liên kết

Liên kết từ trang web của HSBC đến các trang web không thuộc các Công Ty thuộc Tập đoàn HSBC

Trong một số trường hợp, các trang web của chúng tôi có liên kết với các địa chỉ hoặc các trang web khác trên Internet. Các liên kết này liên kết đến những trang web khác được công bố và điều hành bởi các bên thứ ba không trực thuộc hoặc có bất kỳ mối quan hệ nào với chúng tôi hay Tập Đoàn HSBC. Các liên kết này được đặt vào trang web của chúng tôi nhằm nâng cao trải nghiệm truy cập cho Quý khách và được trình bày chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Chúng tôi luôn nỗ lực lựa chọn những trang web và nguồn thông tin uy tín nhất cho Quý khách để tạo thuận lợi cho Quý khách.

Tuy nhiên, bằng việc cung cấp liên kết đến các trang web bên ngoài, chúng tôi không được xem là chấp thuận, đề xuất, xác nhận, đảm bảo hoặc giới thiệu cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc cho những dịch vụ hoặc sản phẩm mà bên thứ ba đó chào bán trên trang web của họ, hoặc không được xem là có bất kỳ sự hợp tác nào với các trang web và những bên thứ ba đó trừ khi có những quy định khác của chúng tôi.

Trong mọi trường hợp chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung của bất kỳ trang web nào được liên kết từ bên ngoài. Quý khách truy cập và sử dụng những liên kết này phải tự chịu trách nhiệm về các rủi ro và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào mà Quý khách phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng bất kì liên kết nào. Chúng tôi không phải là một bên trong bất kỳ thỏa thuận nào mang tính chất hợp đồng nào được ký kết bởi Quý khách và nhà cung cấp của bất kì trang web nằm ngoài trang web của HSBC trừ khi chúng tôi thông báo rõ ràng khác cho Quý Khách.

Bất kỳ liên kết nào đến các trang web chứa các phần mềm có thể tải xuống được cung cấp cho Quý khách chỉ vì mục đích tạo thuận lợi cho Quý khách. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khó khăn nào mà Quý khách gặp phải trong quá trình tải phần mềm về hoặc cho bất kỳ hậu quả nào từ hành động đó. Vui lòng ghi nhớ rằng việc sử dụng phần mềm được tải xuống từ Internet có thể phải tuân theo một thoả thuận về bản quyền, và việc Quý khách không tìm hiểu rõ ràng những điều khoản và điều kiện của thỏa thuận đó có thể dẫn đến việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhà cung cấp phần mềm có liên quan và trong mọi trường hợp như vậy chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Lưu ý rằng khi Quý khách bấm chọn vào một liên kết và thoát khỏi trang web của chúng tôi, Quý khách sẽ phải tuân thủ các điều kiện và điều khoản về sử dụng cũng như các chính sách an toàn của mỗi trang web mà Quý khách truy cập.

Liên kết tới các trang web khác thuộc Tập đoàn HSBC

Để thuận tiện cho Quý khách, HSBC cung cấp các liên kết tới các trang web thuộc tập đoàn HSBC. Các sản phẩm và dịch vụ được giới thiệu trên những trang web này có thể chỉ dành cho một số cá nhân sinh sống hoặc cư trú tại một quốc gia cụ thể. Thêm vào đó, nội dung của các trang web liên kết này có thể không dành cho những cá nhân sinh sống hoặc cư trú tại quốc gia có giới hạn quyền truy cập những nội dung này. Các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web của mỗi thành viên thuộc tập đoàn HSBC có thể khác nhau, do đó Quý khách nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện áp dụng trước khi sử dụng trang web đó.

Liên kết từ các trang web bên ngoài đến trang web của chúng tôi

Quý khách phải luôn được chúng tôi hoặc thành viên liên quan của Tập Đoàn HSBC đồng ý bằng văn bản trước khi tạo một liên kết dưới bất kỳ hình thức nào từ trang web của một bên thứ ba đến bất kỳ trang web nào thuộc sở hữu của Tập Đoàn HSBC. Chúng tôi có toàn quyền quyết định chấp thuận hay không chấp thuận việc liên kết này. Trong các trường hợp thông thường, chúng tôi chỉ chấp thuận cho các liên kết chỉ hiển thị tên hoặc địa chỉ trang web của chúng tôi. Việc sử dụng hoặc hiển thị biểu tượng và thương hiệu của chúng tôi dưới dạng liên kết sẽ chỉ được chấp thuận trong một số trường hợp ngoại lệ Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) và chúng tôi tùy theo quyết định duy nhất của mình có thể thu phí cho việc sử dụng hoặc hiển thị này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thiết lập các liên kết từ một trang web của bên thứ ba đến bất kỳ trang web nào của Tập Đoàn HSBC. Bất kỳ liên kết nào được thiết lập như vậy sẽ không hình thành bất kỳ hình thức hợp tác hoặc chấp thuận nào giữa Tập Đoàn HSBC với trang web của bên thứ ba đó. Các liên kết đến trang web của HSBC phải luôn là liên kết trực tiếp còn hoạt động và chỉ trực tiếp dẫn đến trang chủ, và việc “đóng khung” hoặc “liên kết không qua trang chủ” sẽ không được phép thực hiện.

Tập đoàn HSBC không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào mà Quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến những liên kết này. Để biết thêm thông tin về thương hiệu và quyền tác giả, vui lòng tham khảo mục dưới đây. Chúng tôi, tùy theo quyền quyết định của mình tại bất kỳ thời điểm nào, bảo lưu quyền hủy bỏ bất kỳ sự chấp thuận nào đã đưa ra cho các liên kết dưới dạng tên chữ hoặc các hình thức khác, và có quyền yêu cầu gỡ bỏ bất kỳ liên kết nào như vậy khỏi trang web của Tập đoàn HSBC.

Bản quyền và thương hiệu

Nội dung và thông tin trong trang web của chúng tôi hoặc được chuyển đến Quý khách thông qua việc sử dụng trang web là tài sản của Tập Đoàn HSBC và bất kỳ bên thứ ba nào (nếu áp dụng). Thương hiệu và biểu tượng (“Thương Hiệu”) được sử dụng và hiển thị trên trang web của chúng tôi bao gồm những Thương Hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của chúng tôi và các bên thứ ba khác. Không có bất kỳ phần nào trong trang web của chúng tôi được suy diễn là chúng tôi cấp phép hoặc cho phép sử dụng Thương Hiệu hiển thị trong trang web của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền sở hữu trên trang web của chúng tôi. Người sử dụng không được phép sử dụng Thương Hiệu mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác (nếu có thể áp dụng).

Các tài liệu trên trang web này đã được bảo vệ bản quyền. Không ai được sửa đổi, sao chép, ghi lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch (dưới bất kỳ hình thức và bằng bất kỳ cách thức nào), mô phỏng, phát tán, sử dụng để tạo ra các sản phẩm phái sinh hoặc sử dụng dưới bất cứ hình thức nào vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ phần nào của những sản phẩm này mà không được chúng tôi chấp thuận trước bằng văn bản.

Không bảo đảm

Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các sản phẩm trên trang này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin và sản phẩm này được cung cấp cho Quý khách dưới dạng “như hiện thời” mà không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào cho dù là hiển thị hoặc ngụ ý. Cụ thể, không có bảo đảm về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

LƯU Ý: Bằng việc truy cập vào trang web này và bất kỳ trang nào của trang web này, Quý khách đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trên.

Định nghĩa:

“Các Công Ty thuộc Tập Đoàn HSBC” có nghĩa là HSBC Holdings PLC, các công ty con và chi nhánh của HSBC.

Liên hệ với chúng tôi

Với thông tin chung, Quý khách có thể gọi cho chúng tôi theo số

+84 28 38292288

Nếu Quý khách đang là khách hàng của chúng tôi, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Giám đốc Quan hệ Khách hàng/ Giám đốc Dịch vụ Khách hàng đang quản lý tài khoản của Quý khách