Tăng Trưởng

Khoản phải trả Toàn cầu

Quản lý chi phí và thanh toán hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu nguy cơ xảy ra gian lận thanh toán.
View more

Khoản phải thu Toàn cầu

Cải thiện cách thức quản lý vốn lưu động bằng cách hợp lý hóa và tăng cường tính rõ ràng của các khoản phải thu.
View more

Nhập khẩu

Quý khách hàng có thể tiếp cận nguồn vốn lưu động cần thiết và cải thiện dòng tiền bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa việc thanh toán cho nhà cung cấp và nhận thanh toán từ người mua, giúp quý kháchcó lợi thế để đàm phán mức giá tốt hơn.
View more

Xuất khẩu

Quý khách hàng có thể kiểm soát tốt hơn các giao dịch xuất khẩu, cải thiện dòng tiền và quản lý rủi ro liên quan đến thương mại quốc tế một cách hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các tiện tích tài trợ xuất khẩu của HSBC.
View more

Bảo lãnh

Quý khách hàng có thể tự tin tiến hành kinh doanh với các đối tác mới thiết lập quan hệ thông qua việc sử dụng sản phẩm bảo lãnh ngân hàng và thư tín dụng dự phòng.
View more

Giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng

Tài trợ chuỗi cung ứng giúp doanh nghiệp giảm chi phí tài chính đồng thời nâng cao hiệu quả bằng cách giải phóng lượng vốn lưu động bị mắc kẹt trong chuỗi cung ứng.
View more

Vốn lưu động

Quản lý dòng tiền và giao dịch thương mại hiệu quả hơn.
View more