Bảo Vệ

Bảo lãnh

Yên tâm thực hiện các giao dịch ngay cả khi Doanh Nghiệp chưa thiết lập được sự tin cậy trong mối quan hệ kinh doanh với đối tác thông qua việc sử dụng sản phẩm Bảo Lãnh và Thư Tín Dụng Dự Phòng. Nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng HSBC sẽ giúp Doanh Nghiệp đàm phán các điều khoản có lợi với người mua và nhà cung cấp bằng cách bảo vệ họ khỏi rủi ro khi hợp đồng không được thực hiện trong khi vẫn giải quyết được các nhu cầu tài chính của Doanh Nghiệp. HSBC cung cấp các giải pháp phù hợp với khách hàng, bao gồm các bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán trả trước, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh tài chính, thư tín dụng dự phòng và các bảo lãnh khác theo yêu cầu của Doanh Nghiệp.
View more