Bảo Vệ

Bảo lãnh

Quý khách hàng có thể tự tin tiến hành kinh doanh với các đối tác mới thiết lập quan hệ thông qua việc sử dụng sản phẩm bảo lãnh ngân hàng và thư tín dụng dự phòng.
View more

Vốn lưu động

Quản lý dòng tiền và giao dịch thương mại hiệu quả hơn.
View more

Xuất khẩu

Quý khách hàng có thể kiểm soát tốt hơn các giao dịch xuất khẩu, cải thiện dòng tiền và quản lý rủi ro liên quan đến thương mại quốc tế một cách hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các tiện tích tài trợ xuất khẩu của HSBC.
View more

Nhập khẩu

Quý khách hàng có thể tiếp cận nguồn vốn lưu động cần thiết và cải thiện dòng tiền bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa việc thanh toán cho nhà cung cấp và nhận thanh toán từ người mua, giúp quý kháchcó lợi thế để đàm phán mức giá tốt hơn.
View more