An toàn và Bảo mật

Xin đọc chính sách về An toàn và Bảo mật của HSBC để hiểu rõ quy trình chúng tôi thực hiện, nhằm bảo vệ an toàn cho Quý khách và Dữ Liệu Cá Nhân của Quý khách.

Mục I – Những Nguyên Tắc Bảo Mật

Mục II – Thông Báo Bảo Mật

Mục III – Bảo Mật

Mục IV – Thông Báo Bảo Mật Trang Web

I. Những Nguyên Tắc Bảo Mật

 • Tính Minh Bạch: Chúng tôi luôn rõ ràng và minh bạch về cách thức chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.
 • Sử Dụng Công Bằng Và Hợp Pháp: Chúng tôi chỉ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân một cách hợp pháp và khi có lý do chính đáng để thực hiện việc này.
 • Mục Đích Được Giới Hạn: Chúng tôi chỉ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích cụ thể và sẽ không sử dụng cho bất kỳ một mục đích nào khác không phù hợp, trừ khi chúng tôi đã tuân thủ trình tự được phép theo các quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu để thực hiệc việc này một cách hợp pháp.
 • Tính Đầy Đủ Và Tối Thiểu Của Dữ Liệu: Chúng tôi đảm bảo rằng chỉ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân một cách phù hợp. Chúng tôi sẽ duy trì sự cân đối hợp lý để đảm bảo rằng (i) Chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân vừa đủ để thực hiện các mục đích cụ thể, và (ii) không xử lý Dữ Liệu Cá Nhân vượt quá mức cần thiết.
 • Tính Chính Xác Của Dữ Liệu: Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn phù hợp về tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu. Chúng tôi triển khai những chính sách liên quan đến tính chính xác của dữ liệu, bao gồm việc thực hiện những quy trình cần thiết nhằm ngăn chặn việc Dữ Liệu Cá Nhân không được cập nhật.
 • Quyền Riêng Tư Theo Thiết Kế: Chúng tôi thực hiện các quy trình nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc những thay đổi trên các sản phẩm và dịch vụ hiện có được thiết kế phù hợp với pháp luật về bảo mật dữ liệu. Chúng tôi đảm bảo rằng mỗi cá nhân tham gia xử lý Dữ Liệu Cá Nhân luôn nhận thức được nghĩa vụ của mình đối với Dữ Liệu Cá Nhân và trách nhiệm tuân thủ theo các nguyên tắc này.
 • Lưu Trữ Tài Liệu: Chúng tôi lưu trữ một cách thích hợp các tài liệu nhằm chứng minh việc tuân thủ pháp luật về bảo mật dữ liệu.
 • Quyền Của Chủ Thể Dữ Liệu: Chúng tôi tôn trọng quyền của chủ thể dữ liệu đối với Dữ Liệu Cá Nhân của họ theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu.
 • Lưu Trữ Và Bảo Mật Dữ Liệu: Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn bảo mật hợp lý đối với Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi xử lý. Chúng tôi xóa hoặc tiêu hủy Dữ Liệu Cá Nhân khi không còn cần thiết để tiếp tục sử dụng cho một mục đích hợp pháp nào đó. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chỉ những người nhất định, có quyền được tiếp cận Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi đang xử lý, được phép thực hiện việc xóa hoặc tiêu hủy này.
 • Chuyển Giao Dữ Liệu: Trong trường hợp tự nguyện chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân đến một công ty thuộc tập đoàn HSBC, bên thứ ba hoặc cơ quan thực thi pháp luật khác, chúng tôi đảm bảo rằng việc chuyển giao này tuân thủ theo pháp luật về bảo mật dữ liệu. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ rà soát các chính sách bảo mật và an toàn thông tin của bên nhận dữ liệu nhằm đảm bảo rằng họ đang áp dụng các tiêu chuẩn tương đương với các nguyên tắc nêu trên.
 • Các Bên Thứ Ba: Khi chỉ định một nhà cung cấp hoặc đại lý, chúng tôi sẽ rà soát các chính sách bảo mật và an toàn thông tin của họ nhằm đảm bảo rằng họ đang áp dụng các tiêu chuẩn tương đương với các nguyên tắc nói trên.

II. Thông Báo Bảo Mật

Thông Báo Bảo Mật này ("Thông Báo Bảo Mật") là một phần của các Điều Kiện và Điều Khoản Chung cho mối quan hệ giữa Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (sau đây gọi chung là “HSBC Việt Nam”, “chúng tôi”) và khách hàng (sau đây gọi chung là “Khách Hàng”). Thông Bảo Bảo Mật nên được đọc và giải thích cùng với Điều Kiện và Điều Khoản Chung.

Thông Báo Bảo Mật áp dụng cho chúng tôi với tư cách là bên xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng và giải thích những thông tin chúng tôi thu thập từ Khách Hàng, cách thức sử dụng, đối tượng được chia sẻ và việc lưu trữ để đảm bảo thông tin đó luôn riêng tư và an toàn.

Dữ Liệu Cá Nhân Chúng Tôi Thu Thập

Dữ Liệu Cá Nhân” bao gồm bất kỳ dữ liệu nào về cá nhân và từ những dữ liệu đó nhận diện hoặc có thể xác định được một cá nhân cụ thể. Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi thu thập từ Khách Hàng là những thông tin cần thiết để Khách Hàng có thể sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi (“Sản Phẩm”, “Dịch Vụ”) và cho những mục đích khác được nêu tại Thông Báo Bảo Mật.

Chúng tôi thu thập và có thể sử dụng kết hợp Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng trong từng trường hợp cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

 1. Khi Khách Hàng hoặc người đại diện hợp pháp của họ tương tác với HSBC Việt Nam và các công ty thuộc tập đoàn HSBC;
 2. Khi Khách Hàng vào các trang web của chúng tôi, sử dụng các Sản Phẩm, Dịch Vụ và ứng dụng của HSBC Việt Nam;
 3. Từ các nguồn công khai, hoạt động đánh giá tín dụng, thu hồi nợ và từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 4. Từ các đối tác thương mại của chúng tôi và/hoặc các bên thứ ba khác.

Dữ Liệu Cá Nhân có thể bao gồm họ tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, số CMND/CCCD, số hộ chiếu, tôn giáo, chủng tộc, lý lịch tư pháp, dữ liệu sức khỏe và dữ liệu sinh trắc học và bất kỳ thông tin khác liên quan đến cá nhân mà Khách Hàng cung cấp cho chúng tôi. Một vài Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi thu thập có thể nhạy cảm theo đặc tính tự nhiên và chúng tôi chỉ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm với sự đồng ý của Khách Hàng và/hoặc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành.

Chúng Tôi Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân Như Thế Nào

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cho các mục đích được liệt kê sau đây (“Mục Đích”), bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

 1. Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Khách Hàng cung cấp; xác định hoặc xác thực danh tính của Khách Hàng và thực hiện quy trình xác thực khách hàng;
 2. Xử lý việc đăng ký của Khách Hàng đối với bất kỳ Sản Phẩm, Dịch Vụ nào do chúng tôi đề xuất hoặc cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm của bên thứ ba như sản phẩm đầu tư hoặc bảo hiểm);
 3. Thẩm định hồ sơ tín dụng và khả năng đủ điều kiện của Khách Hàng đối với việc sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ của chúng tôi;
 4. Cung cấp các Sản Phẩm, Dịch Vụ của HSBC Việt Nam hoặc các công ty thuộc tập đoàn HSBC;
 5. Liên hệ với Khách Hàng nhằm trao đổi thông tin, giao các hóa đơn, các sao kê, các báo cáo hoặc các tài liệu khác có liên quan;
 6. Quản lý và đánh giá các hoạt động kinh doanh bao gồm thiết kế, cải tiến và nâng cao chất lượng các Sản Phẩm, Dịch Vụ hoặc thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị;
 7. Lập các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động hoặc các loại báo cáo liên quan khác mà pháp luật quy định;
 8. Tiến hành kiểm tra với cơ quan đăng ký chặn cuộc gọi hoặc tương tự (nếu có); thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ Sản Phẩm, Dịch Vụ do chúng tôi cung cấp (dù được thực hiện bởi HSBC Việt Nam hay hợp tác với một bên khác) mà có thể liên quan đến Khách Hàng;
 9. Bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan bao gồm ngăn chặn hành vi gian lận, tội phạm tài chính và/hoặc các tội phạm khác; thực hiện nghĩa vụ tuân thủ pháp luật khác áp dụng đối với HSBC Việt Nam hoặc các công ty thuộc tập đoàn HSBC;
 10. Ngăn chặn hoặc giảm thiểu mối đe doạ đối với tính mạng, sức khỏe của người khác và lợi ích công cộng;
 11. Các mục đích hợp lý khác có liên quan đến những mục đích được nêu trên

Chúng Tôi Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân Như Thế Nào

Nhằm thực hiện các Mục Đích nêu tại Thông Báo Bảo Mật, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng với:

 1. Các công ty thuộc tập đoàn HSBC;
 2. Các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp phần thưởng, các bên đồng thương hiệu, chương trình khách hàng thân thiết, các nhà quảng cáo, tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận;
 3. Các cơ quan thực thi pháp luật trong nước và nước ngoài, cơ quan chức năng có thẩm quyền;
 4. Bất kỳ cá nhân nào sở hữu tài khoản chung cùng với Khách Hàng;
 5. Các bên thứ ba mà Khách Hàng đồng ý hoặc chúng tôi có cơ sở pháp lý để chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.

Chuyển Giao Dữ Liệu Cá Nhân Qua Biên Giới

Nhằm thực hiện các Mục Đích nêu tại Thông Bảo Bảo Mật, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng đến các bên thứ ba liên quan của chúng tôi và các bên thứ ba này có thể tại Việt Nam hoặc bất cứ nơi nào khác.

Khi thực hiện việc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân, HSBC Việt Nam sẽ yêu cầu bên nhận đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng được chuyển giao cho họ sẽ bảo mật và an toàn. Chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến việc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.

Lưu Trữ Và Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng do HSBC Việt Nam lưu trữ sẽ được bảo mật. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi có thể lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài, kể cả trên giải pháp lưu trữ điện toán đám mây. Chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu về bảo mật dữ liệu của tập đoàn HSBC, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các Mục Đích được nêu trong Thông Báo Bảo Mật, trừ khi thời gian lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi các quy định pháp luật hiện hành.

Quyền Của Chủ Thể Dữ Liệu

Khách Hàng có thể rút lại sự đồng ý hoặc có thể thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Khách Hàng có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cung cấp chi tiết tại Mục “Liên Hệ Với Chúng Tôi” của Thông Báo Bảo Mật.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp: (84 28) 38 292 288. Trong trường hợp đang là khách hàng của chúng tôi, vui lòng liên hệ đến Quản lý Quan hệ Khách hàng/ Quản lý Dịch vụ Khách hàng để được hỗ trợ.

Chỉnh Sửa Và Cập Nhật

HSBC Việt Nam có thể sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các nội dung trong Thông Báo Bảo Mật tại bất cứ thời điểm nào khi cần thiết. Các bổ sung, điều chỉnh của Thông Báo Bảo Mật sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của chúng tôi.

III. Bảo Mật

Bảo mật dữ liệu

 • Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) ("Ngân hàng") luôn cố gắng đảm bảo dữ liệu cá nhân của Quý khách được bảo vệ để không bị truy cập trái phép hoặc tình cờ, bị xử lý hoặc xóa bỏ. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách.
 • Khu vực bảo mật của trang web hỗ trợ phương thức Secure SocketLayer(SSL) và công nghệ mã hoá 256 bits – chế độ mã hóa tiêu chuẩn trên Internet để bảo vệ dữ liệu. Khi Quý khách cung cấp những thông tin nhạy cảm như chi tiết về thẻ tín dụng, các dữ liệu này sẽ được mã hoá trước khi được gửi đi một cách an toàn trên Internet.
 • Các máy chủ trang web của chúng tôi được bảo vệ bởi “bức tường lửa” và hệ thống của chúng tôi được luôn được kiểm tra để phòng tránh sự truy cập không được ủy quyền. Chúng tôi sẽ không gửi những thông tin cá nhân đến Quý khách bằng hình thức thư điện tử thông thường. Vì tính an toàn của hình thức thư điện tử thông thường không được đảm bảo, Quý khách chỉ nên gửi thư cho chúng tôi thông qua tiện ích kênh thư điện tử bảo mật trên trang web của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Quý khách không bị lưu giữ lâu hơn mức cần thiết và rằng Ngân hàng sẽ luôn tuân thủ những yêu cầu của luật pháp và quy định quản lý tại Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân.

Cam kết về bảo mật

 • Quý khách và HSBC đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các giao dịch tránh khỏi những gian lận trực tuyến. Quý khách nên thận trọng về việc các thông tin về tài khoản ngân hàng bao gồm Tên sử dụng và/hoặc Mật khẩu của Quý khách sẽ không bị tổn hại bằng cách bảo đảm rằng Quý khách không cố ý hoặc vô ý chia sẻ hoặc cung cấp hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng những thông tin này một cách trái phép. Không chia sẻ hoặc cho phép người khác truy cập hoặc sử dụng Tên đăng nhập và/hoặc Mật khẩu của Quý khách. Chúng tôi nỗ lực áp dụng những tiêu chuẩn an toàn cao nhất để bảo vệ lợi ích cho Quý khách. Nếu trong trường hợp hạn hữu những giao dịch không được ủy quyền được thực hiện bằng tài khoản của Quý khách mà không có sự gian lận, sai sót hoặc vô ý từ phía Quý khách, chúng tôi sẽ hiểu rằng Quý khách sẽ chịu toàn bộ giá trị tổn thất trực tiếp tương đương với giá trị giao dịch không được ủy quyền.
 • Quý khách nên bảo vệ Tên đăng nhập và Mật khẩu duy nhất của mình bằng cách bảo mật những thông tin này. Không bao giờ viết những thông tin này ra hoặc chia sẻ thông tin này với người khác. HSBC sẽ không bao giờ yêu cầu Quý khách cung cấp Mật Khẩu Ngân Hàng Trực Tuyến nhằm đảm bảo rằng Quý khách là người duy nhất nắm giữ thông tin này. Khi lần đầu tiên chọn Tên đăng nhập và Mật khẩu, Quý khách không nên chọn những thông tin dễ xác định như ngày sinh nhật, số điện thoại hoặc một phần dễ phát hiện từ tên của Quý khách. Nếu Quý khách phát hiện Tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu của mình đã bị tiết lộ cho bên thứ ba, bị mất hoặc thất lạc và những giao dịch không được ủy quyền có thể được thực hiện, Quý khách có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

IV. Thông Báo Bảo Mật Trang Web

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của quý khách

Nội dung này cung cấp những thông tin cụ thể về cách thức chúng tôi xử lý bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà bạn có thể muốn cung cấp cho chúng tôi khi bạn truy cập trang web này.

Sử dụng thông tin và tài liệu

Các sản phẩm và dịch vụ được dẫn chiếu trong trang web này chỉ được cung cấp tại các quốc gia và vào thời điểm các sản phẩm và dịch vụ này có thể được bất kỳ thành viên nào của Tập Đoàn HSBC cung cấp một cách hợp pháp. Các tài liệu đăng tải trên những trang này không nhằm phục vụ cho các cá nhân sinh sống hoặc cư trú tại các quốc gia giới hạn việc cung cấp của các sản phẩm này của chúng tôi. Các cá nhân truy cập vào các trang web này phải khai báo thông tin về bản thân và phải tuân thủ các hạn chế có liên quan.

Không nên xem những trang này như một đề nghị bán hoặc chào bán các khoản đầu tư hoặc gửi các khoản tiền gửi cho bất kỳ cá nhân nào tại bất kỳ quốc gia nào mà ở đó việc thực hiện một lời mời hoặc chào bán như vậy là bất hợp pháp.

Thông tin nêu tại các trang này không nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn và Quý khách không nên dựa trên các thông tin đăng tải trên những trang đó vì mục đích này. Các cá nhân truy cập vào những trang này nên tham khảo tư vấn của những chuyên gia phù hợp

Thu thập thông tin cá nhân

 • Sử dụng "cookie": Việc truy cập trang web này của Quý khách có thể được ghi nhận lại để phân tích số lượng người truy cập vào trang web và mô hình sử dụng phổ biến. Một số thông tin này sẽ được thu thập thông qua việc sử dụng “cookies”. Cookies là một tập tin dữ liệu nhỏ tự động lưu số lần lướt web của một cá nhân trên máy tính của họ và có thể dùng cookies để khôi phục lại truy cập. Nếu Quý khách muốn vô hiệu hóa những cookies này, Quý khách có thể thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, có thể Quý khách sẽ không thể truy cập một số phần của trang web chúng tôi.
 • Các chiến dịch khuyến mại tiếp thị: Đôi khi chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ những người truy cập trang web này và các cá nhân tham gia vào cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại (trực tuyến hoặc thông qua điện thoại, hoặc tại một trong những chi nhánh của Ngân hàng). Những thông tin này chỉ được thu thập từ những cá nhân tình nguyện cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để thông báo và giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với sở thích của các cá nhân trên. Chúng tôi cũng có thể mời những người truy cập trang web này tham gia vào nghiên cứu và khảo sát thị trường và các hoạt động tương tự khác.

Quý khách có thể lựa chọn nhận những tài liệu tiếp thị và khuyến mại khác bằng thư điện tử. Nếu Quý khách nhận được thư điện tử hoặc thư khuyến mại trực tiếp qua đường bưu điện, Quý khách luôn có thể lựa chọn ngưng việc gửi thư này.

Tại bất kỳ thời điểm nào bạn muốn chúng tôi ngừng gửi đến bạn các thư trực tiếp, vui lòng liên hệ Quản lý Quan hệ Khách hàng/ Quản lý Dịch vụ Khách hàng. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu, trên cơ sở không thu phí, trong vòng 30 ngày và đảm bảo rằng bạn sẽ không nhận được các khuyến mãi tiếp thị trực tiếp trong tương lai.