Bảo Vệ

Bảo lãnh

Bạn cần các chiến lược và giải pháp để giúp bạn định hướng một môi trường mới
Liên hệ chúng tôi
Quý khách hàng có thể tự tin tiến hành kinh doanh với các đối tác mới thiết lập quan hệ thông qua việc sử dụng sản phẩm bảo lãnh ngân hàng và thư tín dụng dự phòng.

Sản phẩm bảo lãnh của HSBC có thể cho phép quý khách hàng đàm phán các điều khoản có lợi với người mua và nhà cung cấp bằng cách bảo vệ các đối tác này trước rủi ro không thực hiện hợp đồng, đồng thời giải quyết các nhu cầu tài chính của chính quý khách. HSBC cung cấp các giải pháp phù hợp, toàn diện bao gồm bảo lãnh thực hiện hợp đồng, tạm ứng, đấu thầu, bảo hành, tài chính và thư tín dụng dự phòng cũng như các giải pháp khác theo yêu cầu.

Các giải pháp bảo lãnh của chúng tôi

Bảo lãnh tài chính

Sử dụng các sản phẩm bảo lãnh hợp đồng cho thuê, bảo lãnh thuế và bảo lãnh thanh toán để thay thế cho các khoản tiền phải trả trước cho đối tác, giúp Doanh Nghiệp giải phóng vốn lưu động và có khả năng đảm bảo điều khoản hợp đồng thuận lợi.

Bảo lãnh Thương Mại (Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh bảo hành)

Mở ra các cơ hội đấu thầu mới với bảo lãnh dự thầu, đàm phán các điều khoản hợp đồng tốt hơn thông qua bảo lãnh việc thực hiện hợp đồng và bảo lãnh bảo hành, bảo đảm cho các khoản tạm ứng bằng bảo lãnh thanh toán trả trước do HSBC cung cấp.

Tín dụng thư dự phòng

Tại các thị trường mà Nhà Cung Cấp và Nhà Nhập Khẩu của quý khách không yên tâm với các dịch vụ bảo lãnh, HSBC có thể hỗ trợ doanh nghiệp của quý khách bằng sản phẩm thư tín dụng dự phòng.

Liên hệ với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số:

+ 84 8 38292288

Thông tin

Khám phá chi tiết về ngành ngân hàng và khả năng của chúng tôi theo 1 cách đơn giản

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp