ASEAN

Cộng đồng ASEAN đã trở thành một trong những cường quốc kinh tế tăng trưởng nhanh nhất và là một trong năm nền kinh tế hàng đầu thế giới, chỉ đứng sau Mỹ, EU, Trung Quốc và Nhật Bản. 180 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ASEAN sẽ giúp GDP Việt Nam vượt mốc 300 tỷ USD vào năm 2022. Hãy tìm hiểu xem HSBC có thể làm gì để kết nối bạn với các cơ hội trong toàn khu vực ASEAN và xa hơn nữa.
Hãy liên hệ với chúng tôi

Email cho chúng tôi

Lưu ý

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

Nội dung tại trang này (“trang web ASEAN”) được soạn thảo bởi Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam).

Thông tin tại trang web ASEAN này được lấy từ những nguồn đáng tin cậy tuy nhiên vẫn chưa được xác minh một cách độc lập. HSBC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm (dù là rõ ràng hay ngầm định) về bất kỳ tính chất cũng như không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào được chấp nhận về tính đầy đủ hoặc chính xác của bất kỳ thông tin, dự báo, tuyên bố hay bảo đảm nào (dù là rõ ràng hay ngầm định) tại trang web ASEAN này hoặc những sơ xuất từ trang web ASEAN này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả nào (cho dù phát sinh trong hợp đồng, do sơ xuất hay bất kỳ hình thức nào khác) phát sinh từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào trang web ASEAN này hoặc bất kỳ thông tin nào có trong trang web này của người nhận hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu quý doanh nghiệp dựa vào bất kỳ nội dung nào có trong trang web ASEAN này theo bất kỳ cách thức nào, quý doanh nghiệp phải tự chịu mọi rủi ro.

Trang web ASEAN này không phải là bản chào hay lời mời, hoặc lời khuyên rằng bạn nên tham gia hoặc bắt đầu sử dụng bất kỳ thỏa thuận, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập trong trang web ASEAN này. Người nhận không nên dựa vào trang web ASEAN này khi đưa ra bất kỳ quyết định nào và họ nên tự thẩm định và điều tra độc lập về thông tin được mô tả trong trang web ASEAN này. Chúng tôi không xem xét các mục tiêu kinh doanh, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nhận nào. Bất kỳ ví dụ nào đưa ra là chỉ nhằm mục đích minh họa.

Tất cả các thông tin được nêu trong trang web ASEAN này được cung cấp một cách thiện chí với tất cả sự hiểu biết của HSBC về luật pháp, các quy tắc, quy định, chỉ thị và hướng dẫn hiện hành chi phối hoặc áp dụng cho các dịch vụ liên quan do HSBC cung cấp; tuy nhiên HSBC không đưa ra bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc cam kết nào và không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin. Những thay đổi trong tương lai về luật, quy tắc, quy định đó… có thể ảnh hưởng đến thông tin trong trang web ASEAN này; tuy nhiên, HSBC không có nghĩa vụ phải cập nhật những thông tin này. Các ý kiến chỉ là ý kiến của HSBC và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Bản quyền © Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam). Bảo lưu mọi quyền. Các thông tin tại trang web ASEAN này không được sao chép, lưu trữ trong một hệ thống có thể thu hồi, không được truyền tải, dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào dù là điện tử, máy móc, sao chụp, ghi âm, hoặc bằng cách khác, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của HSBC.

Được phát hành bởi Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam). The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited được thành lập tại Hồng Kông dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.