Thanh khoản, khoản phải trả và khoản đầu tư

Nâng cao hiệu quả của các hoạt động của Doanh Nghiệp bằng cách quản lý tiền mặt trên cơ sở danh mục đầu tư tại hơn 50 thị trường trên thế giới. Với các giải pháp quản lý thanh khoản toàn cầu của HSBC, quý khách có thể tiếp cận với rất nhiều phương án đầu tư, tiền gửi và tự đầu tư. Các giải pháp thanh khoản của HSBC sẽ được thiết kế thích hợp để phù hợp với các quy định của từng thị trường mà ở đó, một số sản phẩm – dịch vụ dưới đây có thể bị hạn chế. HSBC tích hợp hệ thống quản lý kế toán Doanh Nghiệp (ERP), cũng như các quy trình về khoản phải thu, khoản phải trả với hệ thống ngân hàng trực tuyến của mình ở mức cao nhất sẽ giúp chúng tôi có thể cung cấp giải pháp tài chính thích hợp cho Doanh Nghiệp.

Các giải pháp về thanh khoản, nợ phải trả và đầu tư của chúng tôi

Giải pháp quản lý tiền tập trung

Loại bỏ số dư nhàn rỗi trên các tài khoản của Doanh Nghiệp bằng việc chuyển số dư thực tế ("tập trung") vào một tài khoản chính duy nhất.

Tài khoản tiền gửi

Hưởng lãi suất cao cho nguồn tiền nhàn rỗi bằng cách giữ tiền trên một tài khoản khác với tài khoản chính của Doanh Nghiệp.

Tập trung tiền ảo

Tập trung số dư của nhiều tài khoản bằng bằng một hoặc nhiều loại tiền tệ để hưởng tiền lãi trên tổng số dư mà không thực sự chuyển dịch số dư về tài khoản chính.

Nâng cao lãi suất

Gia tăng lãi suất với giá ưu đãi dựa trên tổng số dư của tất cả các tài khoản của Doanh Nghiệp, bất kể tài khoản nằm ở đâu và bằng đồng tiền nào.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.