Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Tất cả các doanh nghiệp đều phải đối mặt với một số mức độ rủi ro bất kể doanh nghiệp thuộc loại hình hay quy mô nào. Đó là lý do HSBC cung cấp các dịch vụ nhằm giúp quý khách quản lý rủi ro cả trong nội bộ lẫn bên ngoài. Với việc tiếp cận các dịch vụ tín dụng và cho vay của chúng tôi, Doanh Nghiệp sẽ có những giải pháp nhằm quản lý biến động về dòng tiền hay nhằm tài trợ đầu tư vốn. Các giải pháp tài trợ thương mại và xuất/nhập khẩu của chúng tôi cũng sẵn có nhằm hỗ trợ quý khách giảm thiểu rủi ro từ phía đối tác, giúp quý khách mở rộng kinh doanh ra các thị trường mới với sự tự tin cao hơn.

Liên hệ với chúng tôi

Với thông tin chung, Quý khách có thể gọi cho chúng tôi theo số

+84 28 38292288

Nếu Quý khách đang là khách hàng của chúng tôi, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Giám đốc Quan hệ Khách hàng/ Giám đốc Dịch vụ Khách hàng đang quản lý tài khoản của Quý khách

Hàng hóa xuất khẩu

Có được sự kiểm soát tốt hơn các hàng hóa xuất khẩu, cải thiện dòng tiền và quản lý hiệu quả hơn các rủi ro liên quan đến thương mại quốc tế thông qua việc sử dụng dịch vụ tài trợ xuất khẩu của HSBC. Các chuyên viên thương mại của chúng tôi có kiến thức chuyên sâu để hỗ trợ quý khách đánh giá các rủi ro của thị trường.

Bảo lãnh

Thực hiện kinh doanh với sự tin tưởng ngay cả khi quý khách thiếu các mối quan hệ sẵn có, thông qua việc sử dụng bảo lãnh và thư tín dụng dự phòng.

Nhập khẩu

Sau khi phê duyệt, quý khách được tiếp cận nguồn vốn lưu động cần thiết và cải thiện dòng tiền để thu hẹp khoảng cách giữa thời gian thanh toán cho nhà cung cấp và thời gian thanh toán của người mua. Các giải pháp tài trợ nhập khẩu của chúng tôi cung cấp các lựa chọn tài chính linh hoạt.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.