Các khoản phải thu toàn cầu

Cải thiện cách thức quản lý vốn lưu động của quý khách bằng cách sắp xếp hợp lý và tăng cường tính minh bạch của các khoản phải thu của Doanh Nghiệp. Tính ưu việt của bộ giải pháp quản lý toàn diện các khoản phải thu toàn cầu của chúng tôi nhờ vào sự hiện diện toàn cầu kết hợp với kiến thức địa phương. Vì vậy, HSBC có thể giúp quý khách quản lý toàn bộ khỏan phải thu nhanh hơn và hiệu quả cao hơn, bao gồm các khoản thu thực tế, xử lý dữ liệu và chuyển phát thông tin. Nhờ đó quý khách sẽ tập trung tối đa vào các cơ hội kinh doanh và dự án quan trọng khác để gia tăng giá trị cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Liên hệ với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số: + 84 8 38292288

Giải pháp quản lý các khoản phải thu toàn cầu của chúng tôi

Vui lòng gọi + 84 8 38292288

Dịch vụ thu hộ bằng lệnh giấy và lệnh trực tuyến

Thu các khoản thanh toán bằng séc và tiền mặt tại nhiều quốc gia thông qua mạng lưới chi nhánh và ngân hàng liên kết của HSBC. Tận dụng lợi thế của các dịch vụ thanh toán hóa đơn và chuyển tiền trực tuyến để xử lý các khoản phải thu nhanh chóng hơn.

Global Connections

Thực hiện và chấp nhận thanh toán quốc tế

Lựa chọn những điều kiện thanh toán và tín dụng thích hợp khi thực hiện kinh doanh quốc tế

Với điều khoản thanh toán tại một số thị trường nước ngoài trong khoảng từ 60-120 ngày, các doanh nghiệp có thể phải đối mặt với áp lực nghiêm trọng về dòng tiền.

HSBC
Tài trợ vốn để phát triển ở thị trường nước ngoài

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.